1.

Huizen en werk? Eigen inwoners eerst

“De komst van nieuwe asielzoekers en statushouders naar Bergen op Zoom trekt een zware wissel op de tolerantie en verdraagzaamheid van onze inwoners. Zeker als de nieuwkomers ook nog voorrang krijgen op de krappe huurwoningmarkt. Dit wordt door veel inwoners niet begrepen. Ze ervaren dit als onrechtvaardig, of zelfs discriminerend tegenover Bergenaren die al veel langer op zoek zijn naar een woning of werk. Zo ondermijnt de overheid willens en wetens het draagvlak voor de opvang in de samenleving. Ook nu diverse andere Europese landen hun verplichtingen rond die opvang niet nakomen. Lijst Linssen pleit daarom voor een nuloptie voor Bergen op Zoom en herziening van de (inter)nationale spelregels rond de huisvesting van asielzoekers en statushouders.”

2.

De bezem door het stadskantoor

“Werken bij de gemeente veronderstelt affiniteit met de stad en de dorpen. Maar kan dat als veel (top)ambtenaren van buiten Bergen op Zoom komen en zelfs na jaren hier nog niet wonen? Geef ons maar ambtenaren die hier wonen of geboren zijn, zodat ze weten hoe de hazen hier lopen en waarom. Verder stoort ons dat tal van gemeenteambtenaren, die eerder vanwege noodzakelijke bezuinigingen zijn vertrokken, nu weer als goedbetaalde zzp’ers worden ingehuurd. Vreemd is ook dat externe bureaus lopende hun onderzoeken hun expertise niet of nauwelijks delen met onze eigen ambtenaren. Onze grootste steen des aanstoots dat de dienstverlening richting burgers; die is namelijk ronduit slecht. Er is op het stadskantoor sprake van een weinig dienstbare top-down benadering, die burgers en ondernemers met vragen, klachten of initiatieven afschrikt. Daar moet echt de bezem door. De gemeente is er voor de burgers, niet omgekeerd.”

3.

Stop hapsnapbeleid in de binnenstad 

“Er moeten structurele oplossingen komen voor de binnenstad. Het peperdure binnenstadslab zet geen zoden aan de dijk: de wildgroei aan pop-upwinkels en nieuwe horecazaken kan het echte probleem in de binnenstad niet verbloemen. Zolang het winkelgebied in ons centrum zo uitgestrekt blijft, draagt de gemeente water naar de zee. Dan is ook de bijna 3 miljoen voor aanpak van parkeergarage Achter de Grote Markt weggegooid geld.  Er liggen al jaren panklare plannen op de plank, maar er gebeurt niets mee. Neem e herinrichting van de Westersingel, of de ontwikkeling van het dichtgeplankte voormalig verzorgingscentrum ’t Ketrientje op de Vismarkt. Het ontbreekt dit college van B en W duidelijk aan gevoel voor urgentie. Onbegrijpelijk is dat er wel plannen worden ontwikkeld voor zorgwoningen op het terrein van de voormalige brandweerkazerne. Dit terrein is juist bij uitstek geschikt als verbindende schakel tussen de historische binnenstad en de meubelboulevard en De Zeeland.

4.

Drugscriminaliteit? Meer blauw op straat en extra camera’s 

De invoering van de nationale politie heeft vooral geleid tot grote politieke naschokken in Den Haag, tot veel bureaucratische rompslomp en een hoop onvrede bij dienders. Dat gaat allemaal ten koste van het veiligheidsgevoel bij burgers. Lijst Linssen mist node ‘blauw’ op straat. Er gaat ook hier bij de politie veel te veel tijd verloren aan administratieve bezigheden. Ondertussen veroveren de brutalen de halve wereld en worden drugscriminelen steeds gewelddadiger. Jaren geleden al zorgde Lijst Linssen ervoor dat in onze stad cameratoezicht en buurtpreventie werden ingevoerd. Die acties hebben hun nut meer dan bewezen. De camera’s schrikken potentiële criminelen af, terwijl de beelden gebruikt kunnen worden als bewijsmiddel. Lijst Linssen vindt dat het cameratoezicht uit veiligheidsoverwegingen moet worden uitgebreid. Zeker bij hotspots, waar in drugs wordt gehandeld en op wegen naar plekken in het buitengebied waar drugsafval wordt gedumpt. Daarnaast moeten meestal jeugdige bestuurders van patserbakken vaker worden gecontroleerd of ze op een legale manier aan hun auto zijn gekomen.”

5.

Een wijkvoorziening voor elke wijk

Lijst Linssen vindt dat de wijkvoorzieningen in stand moeten blijven. Die vormen de hart en ziel van de wijk en maken sociale activiteiten van bewoners mogelijk; heel belangrijk voor het dagelijks welzijn van onze inwoners, zeker ook voor ouderen. Lijst Linssen vindt dat er in iedere wijk een wijkvoorziening moet zijn. In de vorm van een wijkhuis, dat wordt geëxploiteerd door private partijen of in leegstaande schoollokalen. Waar ruimte komt voor jongeren, ouderen, de buurtpreventie etc. Dat betekent dat er flexibel met bestemmingsplannen moet worden omgegaan. Met name de wijk Noordgeest schreeuwt om een goede wijkvoorziening. De andere bestaande wijkvoorzieningen mogen niet in hun bestaan worden aangetast. Onze inwoners moeten een eigen wijkbudget krijgen voor verfraaiing van hun wijk. De gemeente kan samen met wijkcommissies bekijken hoe lokale initiatieven worden gefinancierd. Daarvoor moet geld binnen de begroting worden vrijgemaakt.

6.

Hoe vuiler de straat, hoe ad, hoe smeriger schoner de stad, hoe groter de pracht 

Het is een taaie oude wijsheid: vuil trekt vuil aan. En dat mag ook het stadsbestuur zich aan trekken. Onze bewoners zijn de vervuiling op straten en plantsoenen goed zat. De klachten op de Buiten Beter App maken dat duidelijk. De entrees van de stad worden ernstig ontsierd Het wemelt er in de berm van blikjes en peuken die uit passerende auto’s worden gegooid. Maar ook in de wijken en dorpen en na het weekend in de binnenstad ligt er onaanvaardbaar veel zwerfvuil op straat.

Hier ligt een even dringende als schone taak voor de gemeente. Zorg dat de troep sneller wordt opgeruimd. Maak afspraken met ondernemers, schakel bijstandsgerechtigden in die zo werkervaring opdoen, of zet bij grote vervuilingen jeugdige criminelen in via het bureau Halt. En wat te denken van meer openbare toiletten voor vrouwen, niet alleen tijdens evenementen.

Schoonheid is een weldaad voor onze stad. Lijst Linssen wil de verpaupering in binnen- en buitenstad te lijf gaan. Minder vuil op straat leidt tot een beter leefklimaat. En vergeet niet: in een schone omgeving is het veel prettiger winkelen.

7.

Haal vrachtverkeer uit woonstraten

Veel inwoners hebben last van doorgaand (vracht)verkeer in hun straat. Met name op de centrumring speelt dat erg. Alleen bordjes plaatsen met de tekst ‘uitsluitend bestemmingsverkeer’ haalt niks uit. Fysieke maatregelen als verkeerslichten of belemmeringen op de weg moet het rijden door woonstraten voor vrachtverkeer onaantrekkelijker maken. Ook eenduidige en permanent doorgevoerde verwijzingen naar de randwegen kunnen helpen. Wel moeten daar geluidswallen worden aangevuld of verbeterd. Zo wordt geluidhinder voor omwonenden aangepakt. Van Lijst Linssen moet hiervan meer werk worden gemaakt. Bij de kruising Rooseveltlaan-Sterrelaan-Gagelboslaan moet een aparte afrit naar het ziekenhuis komen om de doorstroming daar te verbeteren.

8.

Alleen schone bedrijvigheid

in deel Auvergnepolder-zuid 

“Sommige partijen pleiten ervoor vooral buiten Bergen op Zoom nieuwe werkgelegenheid te ontwikkelen, in de regio of in Antwerpen bijvoorbeeld. Lijst Linssen vindt dat echter funest voor onze gemeente. Dan worden Bergen op Zoom en Halsteren slaapstadjes, waar winkels en horeca wegkwijnen. We zijn dan ook voorstander van nieuwe bedrijvigheid binnen onze gemeentegrenzen. Liefst schoon en duurzaam. Wat goed is voor de werkgelegenheid. Ook voor mensen in een uitkering die dan kunnen uitstromen. Lijst Linssen vindt het zuidelijk deel van de Augustapolder (ongeveer 30 procent van de totale polder), aansluitend op het terrein van Sabic daarvoor geschikt. Dicht bij de A4 en het Schelderijnkanaal. Door ontwikkeling van dit kleine deel van de polder bouwen we als gemeente onze schuldenlast en voorkomen we lastenverhoging voor onze burgers.”

9.

Een collectieve ziektekostenverzekering voor iedereen 

Lijst Linssen wil, naar Rotterdams voorbeeld, dat iedere inwoner van onze gemeente, een collectieve ziektekostenverzekering af moet kunnen sluiten met een beperkt eigen risico van € 50,- in plaats van € 385,-. Dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering of een inkomen onder of rond het minimuminkomen. Wij willen dat ons gemeentebestuur deze mogelijkheid bespreekt met ziektekostenverzekeraars. Liefst samen met andere gemeenten in de regio. Om zodoende voordeel te halen uit grootschalige aanmelding. Wat onze inwoners ten goede komt.

10.

Ouderen verdienen meer zorg en aandacht 

Lijst Linssen heeft een warm hart voor onze ouderen die onze stad en streek groot hebben gemaakt. Ze moeten zo veel en zo lang mogelijk actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Langer zelfstandig wonen, zoals het rijk wil, betekent ook dat er meer levensloopbestendige woningen nodig zijn. Verder beknibbelen op de thuiszorg kan niet meer. Onze insteek: maak als gemeente duidelijke prestatieafspraken met de thuiszorgaanbieders en peil via regelmatig te houden enquêtes de behoeftes onder gebruikers.

Ook in deze sector kunnen mensen in de bijstand worden verplicht een handje toe te steken als vrijwilliger. Al was het alleen al om de toenemende eenzaamheid onder ouderen te helpen doorbreken.  Er moet meer aandacht komen voor omgang met ouderen met dementie. Een groeiend probleem onder ouderen dat vroegtijdig onderkend kan worden. Mantelzorgers, die vaak zwaar zijn belast, verdienen meer ondersteuning en waardering    vanuit de gemeente.

11.

Dierenasiel -en ambulance horen thuis in Bergen

Lijst Linssen wil weer een dierenasiel terug. Net als een plaatselijke dierenambulance. Zieke of mishandelde dieren kunnen daardoor dichter bij huis sneller worden behandeld. Dat is ook beter voor baasjes van zieke dieren, die nu naar Roosendaal moeten.

Bij het asiel en de dierenambulance kunnen uitkeringsgerechtigden ook re-integreren in de samenleving. Als opstap naar betaald werk. Wie dieren mishandelt moet streng worden aangepakt. Het nieuwe college moet zich harder maken voor het dierenwelzijn. Om te beginnen: de afdeling handhaving. Die moet alert zijn en in actie komen bij signalen over dierenmishandeling.”