Is de komst van de HAS een luchtbel?

Een euforische stemming in september bij ons college. Er zou sprake zijn van de komst van een Hogere Agrarische School in onze gemeente. Nu blijken de verwachtingen fors te moeten worden getemperd. Wordt dit een flinke teleurstelling? Lijst Linssen vraagt om opheldering. Sander Siebelink schreef er onderstaande brief over.

Geacht college,

Naar aanleiding van gesprekken tussen ons gemeentebestuur, de burgemeester van Breda en de directie van de Hogere Agrarische School ( HAS) heeft het college op 15 september een brief ( U17-013774) en tevens een persbericht laten uitgaan over de komst van de HAS naar Bergen op Zoom. Er ontstond een werkelijk euforische stemming want er werden behoorlijke hoge verwachtingen gewekt. De brief en het persbericht van ons college straalden een buitengewoon hoog ambitieniveau uit: zo wordt er zowel in de brief van het college als in het bijbehorende persbericht 6 keer melding gemaakt van de fysieke aanwezigheid ” van de HAS. In totaal dus 6 keer. Vol verwachting klopten de harten van velen. Er werd ook gesproken van verankering van de HAS Hogeschool”.

Vandaag blijkt echter dat we dit beeld behoorlijk moeten nuanceren. De HAS wordt blijkbaar wel “fysiek zichtbaar “ in onze gemeente, maar opent geen eigen schoolgebouw. Op termijn zouden er wel werkplekken voor studenten ontstaan. Eerder nog werd er echter gesproken over, na een aanloopperiode, groei naar een opleidings- en onderzoeksinstituut.

Na de recente berichtgeving in de media verscheen er nu echter geen euforisch persbericht van het college maar slechts de defensieve mededeling  dat de gemeente volop in gesprek is met de HAS en dat de gemeente het echt samen met de HAS doet. Naar de mening van Lijst Linssen nietszeggend en veel te passief. Het college wekt nu de schijn dat er een kat in de zak is gekocht.

In dit verband heeft Lijst Linssen de volgende vragen aan het college:

  1. Was de informatie die dhr. Hijs namens de HAS nu openbaar heeft gemaakt reeds in september bij het college bekend? Zo ja, waarom heeft u er dan niet voor gekozen om die informatie aan de gemeenteraad en onze inwoners bekend te maken?

Als dat niet het geval is en de HAS heeft pas in een later stadium besloten om een andere variant uit te voeren, heeft de HAS daar volop met het college over gesproken, zo blijkt uit de mededeling van de woordvoerder van de gemeente.

  1. Welke argumenten zijn dan tussentijds besproken waaruit wij kunnen afleiden dat er niet langer sprake is van een daadwerkelijk fysieke aanwezigheid van de HAS in onze gemeente en mogelijk daarbij behorende studentenhuisvesting? Heeft het college getracht de HAS te overtuigen van het belang van daadwerkelijke huisvesting?
  2. Welke concrete stappen gaat het college nu zetten om er voor te zorgen dat de in september gewekte verwachtingen daadwerkelijk ten uitvoer worden gebracht? Wij beseffen dat deze inspanningen van twee kanten moeten komen maar Lijst Linssen is van mening dat het college alles op alles moet zetten om de fysieke aanwezigheid met de daarbij behorende studentenhuisvesting, binnen onze gemeentegrenzen te realiseren.

 

 

Gewenste wijze van beantwoording: schriftelijk cf.ex.art.39 van het RvO en bespreking in de eerstvolgende commissie Mens & Maatschappij.

Namens Lijst Linssen,  drs. A.F.M. (Sander ) Siebelink