Lijst Linssen stelt janboel bij nieuwbouw facilitair bedrijf/ROC/ Zuidwest studio’s aan de kaak

We waarschuwden er in 2015 al voor. De enorme kosten ( € 2,8 miljoen!) voor de nieuwbouw van het facilitair bedrijf/zuidwest tv/ het ROC waren voor Lijst Linssen reden om tegen dit voorstel te stemmen ( in college en raad).  Met het schaamrood op de kaken moest wethouder v.d. Weegen (GBWP) vandaag tegenover de pers erkennen dat de bouw vertraging oploopt en dat er fouten zijn gemaakt. Nu blijkt dat de bouw een toonbeeld is van amateuristisch geklungel. Fouten bij de ambtelijke ondersteuning, fouten bij de bouw waardoor het gebouw nog steeds niet klaar is. Er moet een andere aannemer gevonden worden. Ongetwijfeld zal dit leiden tot datgene waar iedereen voor vreest: meerkosten. Partijleider Ton Linssen werd getipt en stuurde het college een brief op opheldering, zie hieronder. Ondertussen heeft ook BNDESTEM een artikel geplaatst.

College van B&W Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: vertraging nieuwbouw en oplopende kosten nieuwbouw gebouw Facilitair Bedrijf /ROC/ZW TV

Bergen op Zoom, 31 jan 2018

Geacht College,

Onlangs heeft ondergetekende een klokkenluider gesproken over de ontwikkelingen/nieuwbouw van het ROC, Facilitairbedrijf en Zuidwest TV (FM) studio’s

Daar is een situatie ontstaan die voor Lijst Linssen zeker geen verrassing is. Hetgeen is voorgevallen, zie hieronder, was voorspelbaar en zaken die verzwegen worden komen namelijk altijd boven water.

Nooit heeft ondergetekende, als lid van het college, aan de raad kunnen uitleggen waarom hij, wethouder Linssen, in het college een minderheidsstandpunt in zou nemen inzake de dure nieuwbouw van bovengenoemde combinatie, die naar de mening van de toenmalige wethouder geen toekomstperspectief bood ( en biedt).  Ondergetekende bereiken nu echter zoveel berichten over het feit dat de bouw is stilgelegd om redenen van ‘gemeentelijke onzorgvuldigheid ‘:

  • Ondeskundige begeleiding door de desbetreffende projectambtenaar die inmiddels is vervangen.
  • Aanbesteding gegund aan een aannemer; die bleek geen aannemer te zijn.
  • Heipalen die te kort waren; vervolgens werd daar op ondeskundige wijze een betonnen plaat over gestort.
  • Veiligheid van de bouw die opnieuw onderzocht moet worden.

Ongetwijfeld zullen de gemaakte meerkosten flinke financiële gevolgen hebben. De ontstane vertraging zal tot verdere problemen leiden. Het gebouw had  er ondertussen al moeten staan; 2,5 jaar na de besluitvorming is dat blijkbaar nog niet het geval.  Terwijl in de nabije toekomst mogelijk ook de leerlingenaantallen van het ROC ( op grond van demografische ontwikkelingen) teruglopen.

Daarnaast is het duidelijk dat de activiteiten van Facilitair Bedrijf  in omvang minder worden en de financiële organisatie van e.e.a. ondoorzichtig is.

Lijst Linssen wil opheldering van u hebben over bovenstaande zaken.

Daarom stellen wij cf. ex. art.39 van het RvO  de volgende vragen:

  • In hoeverre is er sprake van vertraging in de geplande nieuwbouw? Is er al zicht op oplevering?
  • Wat bedragen de meerkosten als gevolg van de ontstane vertraging en de missers bij de start van de bouw?
  • Wie is verantwoordelijk voor de ontstane vertraging en meerkosten? Als die binnen de organisatie zijn ontstaan, verwacht Lijst Linssen van het college dat er open over wordt gecommuniceerd en dat er interne maatregelen worden getroffen. Als externe partijen (mede)verantwoordelijk zijn, verwacht Lijst Linssen dat zij aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte meerkosten.
  • Waarom zijn de gemeenteraad en onze inwoners nog niet geïnformeerd over de ontstane problematiek?
  • Als de gewenste streefcijfers, bijvoorbeeld als gevolg van de afnemende activiteiten van het Facilitair Bedrijf, niet gehaald worden, overweegt het college dan deze nieuwbouw af te blazen? Immers, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

 

In afwachting van uw reactie

Met vriendelijke groet,

LIJST LINSSEN

A.J.F.M. Linssen, fractievoorzitter