Lijst Linssen stelt verkeersproblemen bij de Markiezaatsweg en de Zuiderdreef aan de orde

Lijst Linssen stelt verkeersproblemen bij de Markiezaatsweg en de Zuiderdreef aan de orde. Zie hieronder de brief die onze fractie daarover heeft geschreven. En uiteraard stellen wij oplossingen voor. 
Bij Lijst Linssen komen signalen binnen van bewoners van wijk de Markiezaten dat ze zich niet gehoord voelen door de gemeente en aan hun lot worden overgelaten. Bewoners in deze wijk in aanbouw klagen over verkeerssituaties en parkeerproblemen die hieronder uiteengezet worden. Ook is in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een enquête gehouden onder de bewoners die als bijlage wordt bijgevoegd.

Verkeerslichtinstallatie kruising Markiezaatsweg/Zuiderdreef
Sinds de laatste renovatie van de Markiezaatsweg gereed is gekomen in 2011 is er reeds een voorziening getroffen voor de aanleg van verkeerslichten ter hoogte van de Zuiderdreef en de Sportlaan. Op dit moment is de enige ontsluiting vanuit de wijk richting de snelweg A4/A58 via de Zuiderdreef/Markiezaatsweg. Reeds in 2011 namen bewoners contact op met de gemeente om de verkeerslichten installatie op deze kruising in werking te laten treden. Reacties als “verantwoording projectontwikkelaar of geen prioriteit, geen geld of geen ongelukken” brachten de bewoners van de Markiezaten niet verder.
Op de Zuiderdreef wordt er geregeld veel te hard gereden en dan zeker boven de 50 km p/u. Dit levert met name bij de uitrit aan de Kreukel en Kokkel levensgevaarlijke situaties op aangezien hier het zicht op de Zuiderdreef beperkt is. Helaas heeft er bij de kruising Zuiderdreef/Kokkel op 11 oktober jl. al een ongeval met letsel plaatsgevonden. Het aanbrengen van bijvoorbeeld verkeersdrempels zou hier de verkeersveiligheid bevorderen. Zoals bij de Strandkrab is het laatste stukje van de Zuiderdreef een éénrichtingsstraat vanaf de voetbalclubs t/m de school de Octopus. Automobilisten negeren op grote schaal dit verbod om in te rijden en rijden tegen de richting in.

Het verkeer op de Markiezaatsweg is de afgelopen jaren toegenomen; de maximumsnelheid van 50 km per uur wordt in ruime mate overschreden. In wijk de Markiezaten worden steeds meer woningen opgeleverd zodat de druk op de kruising Markiezaatsweg/Zuiderdreef toeneemt. Lijst Linssen vindt dan ook dat er zo snel mogelijk werk gemaakt moet worden in het plaatsen van verkeerslichten zodat bewoners veilig de drukke Markiezaatsweg op kunnen rijden. Op 13-11-2012 stond een bericht in BNdeStem* dat de verkeerslichten binnenkort in werking zouden treden.

In dit verband heeft Lijst Linssen de volgende vragen aan het college:

 • Bent u op de hoogte van bovenstaande problemen en zo ja waarom is dit binnen de ambtelijke organisatie niet adequaat opgepakt en gecommuniceerd met bewoners?
 • Ziet het college ook de noodzaak ervan in dat op korte termijn een verkeerslichteninstallatie op de kruising Markiezaatsweg/Zuiderdreef moet komen voor een veilige oversteek?

Parkeerruimte (gebrek) in de wijk de Markiezaten.

In wijk de Markiezaten valt direct op dat er bijvoorbeeld aan de Strandgaper, Kokkel, Kreukel, Nonnetje vaak auto’s verkeersgevaarlijk aan de straat of in de berm geparkeerd staan als gevolg van een gebrek aan parkeerplaatsen. Vooral aan de Kreukel en het Nonnetje maken bewoners zich zorgen over de parkeerdruk nu er gestart is/wordt met de bouw van 2 appartementencomplexen. Er worden wel parkeerplaatsen in de openbare ruimte aangelegd; de vraag is echter of die voldoende voorzien in de benodigde parkeerbehoefte. Ervaring betreffende parkeerdruk in bijvoorbeeld de Bergse Plaat zouden in de Markiezaten voorkomen moeten worden door voor meer parkeerruimte te zorgen. Ook bij school de Octopus zijn overdag parkeerproblemen en daardoor overlast.

In dit verband heeft Lijst Linssen de volgende vragen aan het college:

 • Is het college op de hoogte van de problemen dat er in de Markiezaten nu al te weinig parkeerplaatsen zijn terwijl de wijk nog in aanbouw is?
 • Zo ja is het college bereid met de bewoners in contact te treden om hier oplossingen voor te vinden?

Verkeersoverlast Strandkrab
De bewoners aan de Strandkrab ervaren veel problemen met het sluipverkeer, sportverkeer en schoolverkeer door hun straat en wensen hiervoor een oplossing. Het gaat hier om automobilisten die veel te hard door de straat rijden en automobilisten die het éénrichtingsverkeer negeren en vanuit Benedenbaantje/Ploegstraat toch de Strandkrab inrijden. Voor de langere termijn kan gedacht worden om het laatste stuk Zuiderdreef opnieuw in te richten en 2-richtingsverkeer van te maken. Tijdelijke “Quick Wins” om het voor de bewoners op dit moment veiliger te maken kunnen zijn door het plaatsen van herhalingsborden 30 km p/u en/of het eventueel plaatsen van bijv. plantenbakken om zo de snelheid af te remmen in de Strandkrab. E.e.a. kwam ook uit de enquête van VVN onder buurtbewoners waarvan in bijlage een afschrift.

In dit verband heeft Lijst Linssen de volgende vragen aan het college:

 • Is het college op de hoogte van de verkeersoverlast in de Strandkrab en zo ja is het college bereid op korte termijn handhavend op te treden tegen het negeren van het inrijverbod voor auto’s in de Strandkrab/Benedenbaantje/Ploegstraat en de overschrijding van de maximumsnelheid in de Strandkrab?
 • Is het college bereid met de bewoners te communiceren door bijvoorbeeld daar alleen een fietspad van te maken en de sluiproute geheel af te sluiten voor auto’s?
 • Is het college bereid op de lange termijn het laatste stukje Zuiderdreef opnieuw in te richten en er een twee-richtingen weg van te maken?
 • Is het college bereid de “Quick Win” van 30 km verkeersborden op zeer korte termijn uit te voeren?
 • Is het college bereid de “Quick Win” van bloembakken dan wel andere snelheid remmende maatregelen op zeer korte termijn uit te voeren?

Tot slot: twee algemene verzoeken

Gelet op de gesignaleerde problematiek, stelt Lijst Linssen u het volgende voor:

 • Is het college bereid meer handhavend op te treden tegen deze verkeersovertredingen in de wijk de Markiezaten om de verkeersveiligheid te verbeteren?
 • Is het college bereid om een verkeerskundige met de bewoners van de Markiezaten in contact te brengen om op korte termijn oplossingen te vinden om de verkeersveiligheid in deze nieuwe wijk te verbeteren.
  Gewenste wijze van beantwoording: schriftelijk conform ex.art.39 van het Reglement van Orde.

Namens Lijst Linssen

Maikel de Bekker duo-raadslid

Meino Dam raadslid