Nauwelijks realistisch personeelsbeleid bij ontwikkeling businesscases

College van Burgemeester & Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

Onderwerp: Nauwelijks realistisch personeelsbeleid bij ontwikkeling businesscases

 

Bergen op Zoom, 8-6-2021

 

Geacht college,

 

Binnen het bezuinigingsbeleid zijn er passages opgenomen met betrekking tot het verminderen van het aantal fte’s op bepaalde afdelingen. Hierbij dient het bestaande personeelsbeleid zodanig afgesteld te zijn dat hiermee rekening kan worden gehouden met een fte inkrimping. Dat wil zeggen dat de afdelingen die de komende jaren te maken (gaan) krijgen met een inkrimping ook rekening moeten houden met de instroom. Het inkrimpen van het aantal fte binnen de ambtelijke organisatie kan alleen goed afgesteld worden wanneer de instroom dalend is ten opzichte van de uitstroom. Lijst Linssen merkt op dat hier nauwelijks rekening mee wordt gehouden in de ontwikkeling van de businesscases.

 

Lijst Linssen wil een realistisch personeelsbeleid waarbij er in iedere businesscase per afdeling rekening wordt gehouden met het aantal fte en vacatures. Er dient naar onze mening dan ook een passage in businesscase opgenomen te worden waarbij beschreven staat of het uitzetten van nieuwe vacatures wel of niet realistisch is. Hiermee kan Bergen op Zoom richting sollicitanten een gezond verwachtingspatroon wekken, wat momenteel onvoldoende gebeurd. Wanneer de gemeente dit niet doet verwachten we hogere frictiekosten op afdelingen die naar mening van de raad gekrompen dienen te worden.

 

Wij vragen het zakencollege dan ook om geen nieuwe vacatures meer uit te zetten op afdelingen waarbij een businesscase nog in ontwikkeling is. Pas na afronding en akkoord van de businesscase kan er een gezond verwachtingspatroon gewekt worden richting nieuwe personeelskrachten. Echter, wanneer de huidige capaciteit er dusdanig onder leidt vanwege een vacaturestop kan hiervan afgeweken worden. Wij willen op dat moment als raad hiervan actief op de hoogte worden gehouden.

 

Vanwege de ontbrekende passages in de bestaande (en mogelijk toekomstige) businesscases heeft Lijst Linssen de volgende vragen aan het college:

  • Is het zakencollege het met Lijst Linssen eens dat het aantrekken van nieuwe vacatures, waarbij er (mogelijk) sprake is van fte inkrimping op een afdeling, onhandig is wanneer dit niet in een businesscase is opgenomen?
  1. Zo nee: Hoe denkt het zakencollege een betrouwbare werkgever te kunnen zijn met vacatures voor nieuwe personeelskrachten wanneer de gemeentelijke organisatie qua fte’s flink moet inkrimpen?
  • Is het zakencollege met Lijst Linssen eens dat het uitzetten van nieuwe vacatures bij een bekende inkrimping van een afdeling kan leiden tot meer frictiekosten?
  1. Zo nee: Hoe wil de ambtelijke organisatie een afdeling naar fte inkrimpen wanneer er nieuwe vacatures op eenzelfde afdeling worden uitgezet?
  • Is het zakencollege het met Lijst Linssen eens dat je tijdens de ontwikkeling van een businesscase een vacaturestop dient in te stellen wanneer er nog geen akkoord is gegeven over de toekomstige fte’s van een afdeling?
  • Is het zakencollege bereid om ieder bestaande en nieuwe businesscase te voorzien van een paragraaf over de in- en uitstroom van personeel en te benoemen hoeveel fte er zal inkrimpen?

Zo nee: hoe denkt het zakencollege een inkrimping van de ambtelijke organisatie te realiseren wanneer er geen passage in een businesscase over bovenstaande wordt opgenomen?

  • Is het zakencollege bereid de nieuwe werkwijze met de toegevoegde passage over in- en uitstroom, in relatie tot een vacaturestop, toe te voegen aan de te ontwikkelen businesscase over groenbeheer? Als raad spreken we hier in de nabije toekomst uitvoerig over.

 

Gewenste wijze van beantwoording: schriftelijk cf. art. 36 van het RvO.

 

Met vriendelijke groet,

 

Julien Voets, burgerlid;

Louis Wijten, raadslid.