Overlast in het Meilustbos, subsidiemogelijkheid voor boa’s

College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Onderwerp: Overlast in het Meilustbos: subsidiemogelijkheden voor Boa’s

Bergen op Zoom, 9-5-2021

Geacht college,

Lijst Linssen is door verschillende bewoners, en via de bijdrage van natuurvrijwilliger dhr. Zoeter, op
de hoogte gesteld van vandalisme in het Meilustbos. Vandalisme in dit bijzondere bos aangrenzend
aan de wijken Meilust en Noordgeest is voor ons onacceptabel. Wijkbewoners ervaren hiervan flinke
overlast en wij vinden de aandacht hiervoor meer dan terecht. Ook cliënten van S&L Zorg maken
gebruik van dit bijzondere bos en voor hen kan dit ook overlast geven.

Onze fractie maakt zich dan ook zorgen over deze overlast waar de gemeente nauwelijks tegen
optreedt. De continuïteit van biodiversiteit komt daarmee in de knel wanneer zeldzame en
beschermde bomen vernield worden in combinatie met toenemende zwerfafval. Het is dan ook een
dringende taak dat de gemeente hoge prioriteit stelt om hiertegen per direct handhavend op te
treden.

Echter, de gemeente stelt geen handhavende capaciteit te hebben om hiertegen op te treden. Lijst
Linssen vindt dat een kortzichtige reactie. Het Rijk heeft sinds 15 december 2020 per gemeente een
subsidiebedrag opgesteld om extra kosten voor handhaving met BOA’s te vergoeden. Voor Bergen op
Zoom is er een flink bedrag van afgerond €220.000 beschikbaar om (extra) kosten te vergoeden
tussen 15 december 2020 en 30 juni 2021. Er kan dus nog steeds aanspraak op deze subsidie worden
gemaakt wanneer Bergen op Zoom per direct de handhaving opvoert en gaat optreden tegen
overlast in o.a. het Meilustbos.

Tot slot vindt Lijst Linssen dat de gemeente nimmer overlast in onze parken en bossen dient te
accepteren wanneer de biodiversiteit onder druk staat en vervuiling leidt tot verloedering van de
omgeving en waar wijkbewoners al enige tijd onder lijden. Dat er dan tussentijd aangegeven wordt
dat de gemeente niet handhavend kan optreden is daarmee te kort door de bocht. Het is dan
noodzaak om alternatieve routes te bewandelen om alsnog overlast de kop in te drukken. Deze
overlast vraagt om een hogere prioriteit waar de gemeente naar onze mening wél iets tegen kan
doen.

Wij zien dan ook graag dat onze brief ook snel beantwoord wordt i.v.m. de genoemde
subsidieregeling waar het college (nog) op kan inspelen. Maar liever nog: snel actie!

Vanwege de zorgelijke ontwikkeling in het Meilustbos heeft onze fractie de volgende vragen aan het
college:

1. Is het college het met Lijst Linssen eens dat deze overlast onacceptabel is en extra
handhaving broodnodig is om deze ontwikkeling de kop in te drukken? Aanvullend hierop:
vindt het college dat de gemeente deze overlast een hogere prioriteit dient te geven om de
problematiek op te lossen?

2. Is het college bekend met ‘Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 17
december 2020, nr 3146111’ die inhoudt dat er per gemeente een bedrag berekend is om
extra handhavingscapaciteit (tijdelijk) in te huren gedurende de periode 15 december 2020
en 30 juni 2021? Zo ja, wat maakt het dat gemeente Bergen op Zoom tot op heden geen
aanvraag heeft ingediend voor het verkrijgen van deze subsidie?

3. Is het college bereid de in vraag 3 genoemde regeling per direct aan te vragen om de
handhavingscapaciteit, nog voor 30 juni 2021, tijdelijk op te schroeven? Zo nee, hoe denkt
het college de overlast in het Meilustbos te kunnen terugdringen zonder het aanwenden van
deze extra gelden?

Gewenste wijze van beantwoording: schriftelijk cf. art. 36 van het RvO.

Met vriendelijke groet,

Julien Voets, burgerlid;
Meino Dam, raadslid;
Ton Linssen, fractievoorzitter.