Reactie Lijst Linssen op onterechte aanval

Aan:  

  • De voorzitter van de gemeenteraad van Bergen op Zoom
  • De procestrekker van de reset
  • De fractievoorzitters van de gemeenteraad van Bergen op Zoom

Betreft: reactie op uw schrijven van 21 april jl.

Bergen op Zoom, 23 april 2020

Geachte heer Petter, geachte heer van der Weegen en geachte fractievoorzitters,

Lijst Linssen heeft kennis genomen van uw schrijven gedateerd 21 april 2020. Wij reageren als volgt.

  1. Het uitgangspunt van de reset was: een algemeen gedragen bestuur realiseren waarbij er niet langer sprake zou zijn van coalitie-oppositie verhoudingen. De uitslag van de gehouden stemming toonde echter het tegendeel aan: de zittende wethouders van de twee grootste huidige coalitiepartijen, GBWP en VVD, werden herkozen. Geen van de oppositiekandidaten werd gekozen. Dat druist volledig in tegen de belangrijkste intentie van de reset. Resultaat: feitelijk wordt de huidige coalitie voortgezet, aangevuld met enkele kandidaten van buiten. Een buitengewoon betreurenswaardig resultaat. Geen bestuurlijke brug tussen coalitie en oppositie.
  2. De voordracht en stemming van de kandidaten verliep uiterst schimmig en niet controleerbaar. Zo was er geen onafhankelijke kiescommissie en kregen de fractievoorzitters geen inzage in de uitslag van de stemming en inzicht in het profiel van alle Wij vinden dat niet professioneel.
  3. In de openbaarheid zijn geen namen genoemd van personen die op dit moment geen onderdeel uitmaken van het politieke proces.
  4. Lijst Linssen verkeerde in de veronderstelling dat de kandidaten van buiten een sterk bestuurlijk profiel zouden hebben; dat was o.i. een bittere noodzaak om dit proces te doen slagen. De namen van enkele kandidaten (waarvan we dus nooit alle namen hebben gekregen) die wel naar buiten kwamen, maakten duidelijk dat deze personen vooral kwaliteiten hebben die ze meer geschikt maken voor andere taakinvullingen dan een functie in roerige tijden in een gemeentebestuur.
  5. Zoals in ons vorig schrijven aangegeven, heeft Lijst Linssen duidelijk aangetoond medewerking te willen en blijven geven om te komen tot noodzakelijke ombuigingen in het belang van onze hele gemeente en onze inwoners. Daartoe hebben wij een naar onze mening zeer fundamentele bijdrage geleverd met als doel: een noodzakelijke bezuinigingsoperatie realiseren. Jammer genoeg rept u daarover met geen woord in uw schrijven.

U spreekt in uw brief over het mogelijk uitspreken van treurnis; Lijst Linssen spreekt bij deze zijn treurnis uit de o.i. eenzijdige berichtgeving in uw schrijven van 21 april jl. Van de door u verlangde excuses kan derhalve geen sprake zijn. Overigens constateert Lijst Linssen dat ook de fractievoorzitter van de BSD in de openbaarheid zijn grote twijfels over het proces en een gebrek aan vertrouwen in een goede afloop van het gezamenlijke proces heeft uitgesproken. Het kan verkeren.

 

Hoogachtend,

Fractie Lijst Linssen