Worden de bewoners van de Parallelweg wel serieus genomen?

De werkgroep 30- een buitengewoon serieuze groep bewoners die zich inzet voor de veiligheid van de Parallelweg- wordt blijkbaar door de gemeente niet al te serieus genomen. Een kwalijke zaak. Ze hebben zelfs een onderzoek door Veilig Verkeer Nederland laten uitvoeren maar dat wordt klaarblijkelijk door de gemeente gewoon terzijde genomen. Ondertussen blijft de snelheid op de Parallelweg veel te hoog. Tijd voor Lijst Linssen om aan de bel te trekken. Sander Siebelink stuurde onderstaande brief naar het college.

Geacht College,

Reeds enkele jaren is een grote groep bewoners van de Parallelweg verenigd in de Werkgroep 30. Deze bewoners spannen zich op een buitengewoon professionele manier in om de verkeersproblematiek, – welke invloed heeft op de algehele verkeersveiligheid alsook m.b.t. tot de aangrenzende woonwijk – en de leefbaarheid van de Parallelweg aan de orde te stellen. Zij verrichten onderzoek, o.a. met behulp van Veilig Verkeer Nederland en hebben zich tot op heden uitermate welwillend en actief opgesteld t.o.v. de gemeente. Zij hebben in dit verband ook enkele gesprekken gevoerd. Daarnaast hebben meerdere politieke partijen, waaronder Lijst Linssen al eerder aandacht gevraagd voor hun problemen.

Een deel van de problemen is wel aangepakt maar een aanzienlijk deel, de kernproblematiek – snelheid in relatie met overmatige geluidhinder – blijft echter bestaan.

Wat bewoners echter uitermate frustreert, is het feit dat de werkgroep 30 tegenwerking ondervindt van de gemeente en niet de indruk krijgt dat zij erg serieus worden genomen. Dat blijkt uit het volgende.

  • De werkgroep 30 heeft o.a. een onderzoek door VVN laten uitvoeren. Hulde voor het feit dat bewoners op eigen initiatief een dergelijk onderzoek laten uitvoeren. Echter, dit onderzoek wordt door de betrokken ambtenaren klaarblijkelijk weggewuifd. Zonder dat hier een duidelijke motivatie aan ten grondslag ligt. Los van de inhoud van het rapport blijkt hier een behoorlijk minachtende houding uit ten opzichte van hardwerkende en betrokken buurtbewoners.
  • De werkgroep heeft daarnaast een aantal serieuze verbeterpunten voorgesteld, o.a. tijdens de laatste bespreking op het stadhuis op 8 januari jl. Op korte termijn zou daar een terugkoppeling over plaatsvinden. Dat is echter nog steeds niet gebeurd. Waarom niet?
  • Tijdens voornoemde bespreking werd door de betrokken ambtenaren o.a. het feit gehekeld dat de bewoners ‘de politiek hadden ingeschakeld’. Indien dat gezegd of gesuggereerd is, vindt Lijst Linssen dat schokkend en volkomen onaanvaardbaar. Lijst Linssen verlangt van het college dat zij dit grondig onderzoekt en gepaste maatregelen treft. Het is logisch dat burgers de politiek inschakelen op het moment dat zij de indruk krijgen niet serieus te worden genomen, of wanneer zij menen dat er daardoor wel daadwerkelijke maatregelen worden getroffen.

Voorts wil Lijst Linssen opheldering over het volgende:

  • Welke maatregelen gaat het college nu treffen om de geluidsoverlast, welke nu een verhoogde druk uitoefent op het leefklimaat van de Parallelweg aan te pakken?
  • En welke aanvullende maatregelen treft het college om de snelheid verder terug te dringen, en daarmee de verkeersveiligheid, voor alle weggebruikers in deze bijzondere 30km zone te vergroten?

De tot op heden getroffen maatregelen bieden volgens bewoners onvoldoende soelaas, en zal er voor zorgen dat deze problematiek tot een blijvende aantasting van het woongenot leidt.